BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2018 & CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG KQKD

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2018 & CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG KQKD

 •   16/10/2018 02:31:00 AM
 •   Đã xem: 121
 •   Phản hồi: 0
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐIỆN BIÊN CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2018 & CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG KQKD
BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ & CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH VỀ BIẾN ĐỘNG KQHĐKD GIỮA NĂM 2018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ & CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH VỀ BIẾN ĐỘNG KQHĐKD GIỮA NĂM 2018

 •   09/08/2018 04:30:00 PM
 •   Đã xem: 137
 •   Phản hồi: 0
BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ & CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH VỀ BIẾN ĐỘNG KQHĐKD GIỮA NĂM 2018
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II & CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH VỀ BIẾN ĐỘNG KQHĐKD QUÝ II NĂM 2018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II & CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH VỀ BIẾN ĐỘNG KQHĐKD QUÝ II NĂM 2018

 •   20/07/2018 02:32:00 PM
 •   Đã xem: 145
 •   Phản hồi: 0
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐIỆN BIÊN THÔNG BÁO :
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II & CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH VỀ BIẾN ĐỘNG KQHĐKD QUÝ II NĂM 2018
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

 •   04/07/2018 09:18:00 AM
 •   Đã xem: 215
 •   Phản hồi: 0
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐIỆN BIÊN CÔNG BỐ BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018
iStock 000011542331XSmall

CÔNG BỐ THÔNG TIN, NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

 •   01/07/2018 09:31:00 AM
 •   Đã xem: 172
 •   Phản hồi: 0
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐIỆN BIÊN CÔNG BỐ THÔNG TIN, BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 & DỰ THẢO ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 & DỰ THẢO ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI

 •   18/06/2018 02:43:00 PM
 •   Đã xem: 197
 •   Phản hồi: 0
Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên  - Thư mời họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 & Dự thảo điều lệ sửa đổi
THÔNG BÁO : VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐHĐ CỔ ĐỒNG BẤT THƯỜNG 2018

THÔNG BÁO : VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐHĐ CỔ ĐỒNG BẤT THƯỜNG 2018

 •   15/05/2018 02:23:00 PM
 •   Đã xem: 242
 •   Phản hồi: 0
Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên thông báo : Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
CÔNG BỐ THÔNG TIN CHỨNG KHOÁN,BIÊN BẢN & NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN CHỨNG KHOÁN,BIÊN BẢN & NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

 •   27/04/2018 02:49:00 PM
 •   Đã xem: 244
 •   Phản hồi: 0
Họp đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần cấp nước Điện Biên thường niên năm 2018 : 
- Công bố thông tin chứng khoán năm 2018
- Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
- Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2018 VÀ CV GIẢI TRÌNH VỀ BIẾN ĐỘNG KẾT QUẢ KINH DOANH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2018 VÀ CV GIẢI TRÌNH VỀ BIẾN ĐỘNG KẾT QUẢ KINH DOANH

 •   19/04/2018 04:32:00 PM
 •   Đã xem: 243
 •   Phản hồi: 0
Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên công bố báo cáo tài chính quý I năm 2018, công văn giải trình về biến động kết quả kinh doanh quý I năm 2018 so với quý I năm 2017
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

 •   07/04/2018 08:07:00 PM
 •   Đã xem: 247
 •   Phản hồi: 0
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐIỆN BIÊN CÔNG BỐ  BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
THÔNG BÁO : CÔNG BỐ THÔNG TIN & BC TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2017

THÔNG BÁO : CÔNG BỐ THÔNG TIN & BC TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2017

 •   03/04/2018 10:52:00 AM
 •   Đã xem: 231
 •   Phản hồi: 0
Công ty Cổ phần cấp nước Điện Biên thực hiện công bố thông tin & Báo cáo tình hình quản trị công ty 
THÔNG BÁO : THƯ MỜI HỌP ĐHĐ CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

THÔNG BÁO : THƯ MỜI HỌP ĐHĐ CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

 •   30/03/2018 04:05:00 PM
 •   Đã xem: 201
 •   Phản hồi: 0
Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên thông báo về việc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 
THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

 •   02/03/2018 10:35:00 AM
 •   Đã xem: 253
 •   Phản hồi: 0
Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên  : Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017 & CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH VỀ BIẾN ĐỘNG KQKD NĂM 2017 SO VỚI NĂM 2016

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017 & CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH VỀ BIẾN ĐỘNG KQKD NĂM 2017 SO VỚI NĂM 2016

 •   12/02/2018 07:51:00 AM
 •   Đã xem: 250
 •   Phản hồi: 0
Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên công bố báo cáo tài chính năm 2017 và công văn giải trình về biến động kết quả kinh doanh năm 2017 so với năm 2016
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 năm 2017 & CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH KQ HĐKD QUÝ 4/2017 SO VỚI QUÝ 4/2016

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 năm 2017 & CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH KQ HĐKD QUÝ 4/2017 SO VỚI QUÝ 4/2016

 •   19/01/2018 09:46:00 AM
 •   Đã xem: 295
 •   Phản hồi: 0
Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên công bố Báo cáo tài chính quý 4 năm 2017 và công văn giải trình về biến động kết quả kinh doanh của quý 4 năm 2017 so với quý 4 năm 2016
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2017 VÀ GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG KẾT QUẢ KINH DOANH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2017 VÀ GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG KẾT QUẢ KINH DOANH

 •   17/10/2017 02:14:00 PM
 •   Đã xem: 357
 •   Phản hồi: 0
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐIỆN BIÊN CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2017 VÀ GIẢI TRÌNH VỀ BIẾN ĐỘNG  KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA QUÝ 3/2017 SO VỚI QUÝ 3/2016
BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIAI ĐOẠN 6 THÁNG & CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG KQKD 6 THÁNG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIAI ĐOẠN 6 THÁNG & CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG KQKD 6 THÁNG

 •   09/08/2017 08:57:00 AM
 •   Đã xem: 375
 •   Phản hồi: 0
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐIỆN BIÊN CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIAI ĐOẠN 6 THÁNG
Kèm theo công văn giải trình biến động về kết quả kinh doanh 6 tháng của giai đoạn 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2017 so với giai đoạn 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2016
ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐIỆN BIỆN

ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐIỆN BIỆN

 •   28/07/2017 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 357
 •   Phản hồi: 0
Điều lệ của công ty cổ phần cấp nước Điện Biên được thông qua hợp lệ tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên vào ngày 28/7/2017 ; Bản điều lệ này cùng với các quy định của hệ thống pháp luật của nhà nước sẽ chi phối toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
Nghị quyết và biên bản họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

Nghị quyết và biên bản họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

 •   28/07/2017 04:23:00 PM
 •   Đã xem: 337
 •   Phản hồi: 0
Nghị quyết và biên bản họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 - Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên 

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây